Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

zarządzenie Dyrektora SP 3

 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:16

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

Podstawa prawna:

 1. art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),
 2. art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
 3. art. 4 pkt. 8, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, art. 20 i art 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

ZASADY OGÓLNE

§ 1.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 2. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 3. Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 lub osobę przez niego upoważnioną;
 4. Dokumentacji postępowania – należy przez to rozumieć, w szczególności: wniosek o wszczęcie postępowania, oferty, protokoły, notatki służbowe, korespondencję z wykonawcami;
 5. Komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć:  samodzielne stanowiska w Szkole Podstawowej Nr 3;
 6. Kierowniku komórki merytorycznej - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku, a w razie nieobecności kierownika, jego bezpośredniego przełożonego lub inną osobę upoważnioną do podpisu dokumentów pod względem merytorycznym.
 1. Przy udzielaniu wszelkich zamówień publicznych należy przestrzegać zasad:
 1. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości;
 2. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań;
 3. optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

3. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy Szkoły lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego zapewniając bezstronność i obiektywizm.

4. Za przestrzeganie przepisów niniejszego Zarządzenia odpowiedzialni są:

 1. Kierownicy komórek merytorycznych;
 2. inni pracownicy Szkoły lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie,
  w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
 1. Kierownicy komórek merytorycznych w terminie do 31 stycznia każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, przedkładają Kierownikowi Gospodarczemu Szkoły łączną wartość netto wszystkich udzielonych przez komórkę merytoryczną zamówień.
 2. Korespondencję z wykonawcami należy prowadzić pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dokumentację z postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy przechowuje się w komórce merytorycznej, która przeprowadziła postępowanie.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

§ 2.

 1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia komórka merytoryczna szacuje z   należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
 2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, przy zastosowaniu,
  co najmniej jednej z następujących metod:
 1. analizy cen rynkowych polegające na skierowaniu zapytań cenowych, do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pozyskaniu informacji o cenach ze stron internetowych lub na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych;
 2. analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 3. analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 4. analizy ogólnie przyjętych wskaźników procentowych, w szczególności w zakresie zamówień obejmujących pełnienie usługi inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu lub obliczania kosztu dokumentacji projektowej, jako procent całkowitego kosztu robót budowlanych.
 1. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia
  rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych oraz ich cen rynkowych (np. kalkulacja własna, powszechnie dostępne cenniki, katalogi, foldery, reklamowe, oraz informacje zamieszczone na stronach www.), a w przypadku, gdy zamawiający posiada dokumentację projektową na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 2. Szacunkową wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie ustala się na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju:
 1.  udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
 2. których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
 1. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
 1. zapytania cenowe wraz z potwierdzeniem skierowania do potencjalnych wykonawców, w szczególności w formie: faksem / emailem / drogą pocztową;
 2. odpowiedzi cenowe wykonawców;
 3. wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku);
 4. kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia;
 5. kopie kosztorysu inwestorskiego lub innych dokumentów, na podstawie których ustalono szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane.
 1. Z wyceny szacunkowej sporządza się notatkę służbową obowiązkowo w przypadkach:
 1. skierowania zapytania cenowego w formie telefonicznej;
 2. skierowania zapytania cenowego w innej formie niż telefonicznej, ale uzyskania odpowiedzi w drodze rozmowy telefonicznej;
 3. gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo;
 4. gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy.

Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wzór notatki służbowej ma jedynie charakter pomocniczy. Dopuszczalne jest sporządzenie notatki w innej formie. W przypadku sporządzenia notatki służbowej w innej formie należy ująć w niej, co najmniej wszystkie punkty określone we wzorze.

 1. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia lub wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY

§ 3.

 1. Postanowienia niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do zamówień publicznych o wartości 10.000 zł netto i powyżej, a także w sytuacji, gdy zamówienia nie podlegają ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, bez względu na wartość przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 7 Zarządzenia. Do zamówień o wartości poniżej 10.000 zł netto stosuje się jedynie § 8 Zarządzenia.
 2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie odrębnych Regulaminów z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień. W przypadku braku takiego Regulaminu, należy stosować zapisy niniejszego Zarządzenia.
 3. Kierownik komórki merytorycznej oraz pracownik zamawiającego lub inna osoba zatrudniona przez zamawiającego, której powierzono wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponosi odpowiedzialność służbową lub odpowiedzialność materialną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, za nieprawidłowości powstałe w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności za zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia.
 4. Kierownik Gospodarczy Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzi rejestr udzielonych zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wzór rejestru udzielonych zamówień ma jedynie charakter pomocniczy. Dopuszczalne jest prowadzenie rejestru w innej formie umożliwiającej wypełnienie postanowień § 1 ust. 5 niniejszego Zarządzenia. Na prośbę Kierownika Gospodarczego Szkoły, kierownicy komórek merytorycznych zobowiązani są przedstawić mu rejestr, na podstawie którego ustalona została wartość netto wszystkich udzielonych przez komórkę zamówień w roku sprawozdawczym.

 

 

 

§ 4.

 1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 10.000,00 zł netto i powyżej, wymagają sporządzenia pisemnego wniosku i zarejestrowania w Rejestrze Zamówień Publicznych prowadzonym przez Kierownika Gospodarczego Szkoły.
 2. Pisemny wniosek sporządzony przez komórkę merytoryczną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, wszczyna procedurę udzielenia zamówienia.
 3. Główny Księgowy Szkoły Podstawowej Nr 3 potwierdza we wniosku wysokość kwoty zarezerwowanej w budżecie Szkoły na finansowanie zamówienia.
 4. Wniosek podlega zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego.

 

§ 5.

 1. Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza komórka merytoryczna w jednej z następujących form:
 1. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego; przez stronę internetową zamawiającego rozumie się: BIP – Biuletyn Informacji Publicznej lub inną stronę internetową;
 2. poprzez przekazanie zapytania ofertowego, co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2;
 3. poprzez zebranie, co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.
 1. W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do nie mniej niż dwóch wykonawców.
 2. Zapytanie ofertowe powinno zawierać minimum:
 1. dane podstawowe, takie jak: oznaczenie zamawiającego wraz z informacją o danych kontaktowych do prowadzącego postępowanie, oznaczenie sprawy, tytuł postępowania;
 2. opis przedmiotu zamówienia;
 3. termin realizacji zamówienia;
 4. opis kryteriów wyboru wykonawcy;
 5. warunki realizacji zamówienia lub wzór umowy;
 6. informacje dotyczące sposobu składania zapytań o przedmiot zamówienia;
 7. termin i sposób przekazania oferty przez wykonawcę;
 8. formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile zamawiający przewiduje ustanowienie takiego zabezpieczenia,
 9. informacje dotyczące RODO.

Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Wzór zapytania ofertowego ma jedynie charakter pomocniczy. Dopuszczalne jest sporządzenie zapytania ofertowego w innej w formie. W przypadku sporządzenia zapytania ofertowego w innej formie należy ująć w niej wszystkie punkty wymienione w § 5 ust. 3 niniejszego Zarządzenia.

 1. Przed zatwierdzeniem zapytania ofertowego komórka merytoryczna przygotowuje projekt umowy i przekazuje go do akceptacji radcy prawnego. 
 2. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty.
 3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 4. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, a w przypadku, jeżeli kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria, zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.
 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych i zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający w celu wyboru oferty może prowadzić negocjacje dotyczące ceny.
 7. W przypadku, jeśli oferty nie zawierają wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia oferty pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania. W przypadku wątpliwości Zamawiający wzywa do uzupełnienia treści oferty.
 8. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeśli z dostępnych informacji wynika, że nie wykonał on lub nienależycie wykonał zamówienie na rzecz tego samego lub innych Zamawiających.
 9. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcami, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
 10. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, pod warunkiem złożenia, co najmniej jednej ważnej oferty, Kierownik komórki merytorycznej dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, przy zastosowaniu przyjętych w danym postępowaniu kryteriów, którymi mogą być w szczególności: cena, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji i serwisu, gwarancja, termin wykonania zamówienia, a także fachowość, uprawnienia, doświadczenie, efektywność wykonywanych sług.
 11. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamawiający zamieszcza informację o jej wyborze lub unieważnieniu postępowania
  na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, jeżeli dana platforma dopuszcza taką możliwość.

 

§ 6.

 1. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Zarządzenia.
 2. Po dokonaniu wyboru wykonawcy, komórka merytoryczna składa do Kierownika zamawiającego protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, który zawiera minimum:
 1. dane podstawowe, takie jak: nr sprawy, nazwa komórki merytorycznej, przedmiot zamówienia (tytuł postępowania / opis przedmiotu zamówienia);
 2. szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro oraz datę oszacowania;
 3. informacje o sposobie wyboru wykonawcy;
 4. zbiorcze zestawienie wykonawców i cen za wykonanie zamówienia;
 5. nazwę oraz adres wybranego wykonawcy wraz z podaniem ceny za wykonanie zamówienia;
 6. uzasadnienie wyboru, a w przypadku nie dokonania wyboru wykonawcy, informację o przyczynach unieważnienia postępowania.

Wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. Wzór protokołu ma jedynie charakter pomocniczy. Dopuszczalne jest sporządzenie protokołu w innej w formie. W przypadku sporządzenia protokołu w innej formie należy ująć w niej wszystkie punkty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszego Zarządzenia.

 1. Do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonej czynności wyboru wykonawcy.
 2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia podlega zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego.
 3. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

                                                        

§ 7.

1. Przepisów niniejszego Zarządzenia nie stosuje się w następujących przypadkach:

 1. gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
 1. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
 2. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, w tym praw autorskich i wynikających z udzielonej gwarancji,
 3. w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,
 1. gdy zamówienie jest udzielane w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
  w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;
 2. gdy w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a termin wykonania zamówienia nie pozwala na powtórzenie postępowania;
 3. gdy dotychczasowemu wykonawcy udziela się dostaw, usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych chyba, że łączna wartość zamówienia podstawowego i podobnego przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy;
 4. gdy zamówienie na dostawy dokonywane jest na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 5. gdy przedmiotem zamówienia są usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji oraz doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w przedmiotowym ustępie;
 6. gdy przedmiotem zamówienia jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 7. gdy przedmiotem zamówienia jest realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 8. gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na urządzeniach obcych (sieć energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa itp.), których właściciele zastrzegają możliwość ich przebudowy, modernizacji itp. wyłącznie przez siebie lub wskazane podmioty;
 9. gdy przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej oprogramowania komputerowego;
 10. gdy przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów i urządzeń mechanicznych;
 11. gdy przedmiotem zamówienia są umowy o pracę;
 12. gdy przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie serwisu i naprawy pojazdów mechanicznych.
 1. Udzielenie zamówienia w przypadkach, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki służbowej. Notatkę służbową sporządza Kierownik komórki merytorycznej. W notatce służbowej należy wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Zarządzenia, wartość zamówień, o których mowa w ust. 1, wartość zamówienia podstawowego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, źródło finansowania i wysokość kwoty zarezerwowanej w budżecie na finansowanie zamówienia. Główny księgowy potwierdza źródło finansowania i wysokość kwoty zarezerwowanej w budżecie Szkoły na finansowanie zamówienia. Notatka służbowa podlega zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego. Notatkę służbową dołącza się do dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumentację z postępowania przechowuje  Komórka, która przeprowadziła postępowanie.

                                                                           

§ 8.

 1. Dla zamówień o wartości poniżej kwoty 10.000,00 zł netto, pracownik zamawiającego, któremu powierzono wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia przekazuje właściwy dokument rozrachunkowy (oryginał: faktury VAT, faktury korygującej, rachunku) Kierownikowi komórki merytorycznej w celu dokonania kontroli merytorycznej.
 1. Potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej przez Kierownika komórki merytorycznej stanowi potwierdzenie faktycznego zrealizowania dostawy, roboty lub usługi.

 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI

PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY

§ 9.

1. Zamówienia publiczne udzielane są zgodnie z Planem postępowań o udzielenie zamówień obejmujących dany rok budżetowy.

 1. Podstawą do przygotowania Planu zamówień publicznych jest zatwierdzony i obowiązujący Plan finansowy na dany rok budżetowy.
 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zostaje zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w terminie nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu.
 3. Kierownicy komórek merytorycznych w terminie 14 dni roboczych od daty uchwalenia budżetu przedkładają pracownikowi ds. spraw zamówień publicznych Plan zamówień publicznych na dany rok budżetowy dotyczący ich komórek merytorycznych, sporządzony wg. druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

                                                            

§ 10.

1. Podstawą do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zarejestrowany i zatwierdzony przez Kierownika zamawiającego wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 1. Wniosek o powołanie Komisji przetargowej składa Kierownik komórki merytorycznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Komisję przetargową powołuje Kierownik zamawiającego zarządzeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego odpowiada Komisja przetargowa.
 4. Regulamin pracy Komisji przetargowej, określa załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej określa załącznik nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
 6. W przypadku zamówienia na roboty budowlane i usługi, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się Zespół osób, z którego co najmniej
  2 członków jest powoływanych do Komisji przetargowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

Traci moc Regulamin zamówień publicznych wprowadzony zarządzeniem nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

                                                              

                                                                   § 12.

 Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 13.

 1. Regulamin podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-22 16:21
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:17
 • zmodyfikował: Beata Kulma
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 14:23
 • opublikował: Beata Kulma
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:18
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:18
 • opublikował: Beata Kulma
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:19
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:19
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:20
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:20
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:20
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:20
 • opublikował: Beata Kulma
  data publikacji: 2020-01-23 14:21

Adres

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Głowackiego 47

05-071 Sulejówek

Regon 011179803
NIP 952-139-70-45

 

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.:  22 783 50 19, 22 783 55 00

e-mail: sekretariat@sp3sulejowek.pl

Godziny

Godziny urzędowania

sekretariat szkoły czynny codziennie

w godz. 8.00 - 16.00

sekretarz szkoły:  Agnieszka Seul

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.